Integritetspolicy

Information till intressenter, kunder och samarbetspartners

Som kund till Vitrea AB behandlas dina personuppgifter på olika sätt. Vitrea AB följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, från och med 25 maj 2018. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandling av personuppgifter är:
Vitrea AB, org nr 556712-3079.

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter kontakta info@vitrea.se. Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter vänligen vänd dig till oss eller Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och legala grunder

Som kund till Vitrea AB behandlas dina uppgifter endast för ett ändamålsenligt syfte så att Vitrea AB kan uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att Vitrea AB ska kunna erbjuda dig personliga erbjudande som kund. Till grund ligger det avtal eller kundförhållande som träder ikraft vid ex. en beställning eller förfrågan som kunden gör hos Vitrea AB.
Marknadsföringsutskick som sänds ut till dig som kund grundas på ett samtycke.
Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Vitrea AB för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt att bibehålla en god kundkontakt.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta info@vitrea.se.

Överföring av uppgifter

Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Vitrea AB, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföring till tredje land

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När Vitrea AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
  • Begära rättelse av ev. felaktiga uppgifter.
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Vid frågor angående hantering av dina personuppgifter, kontakta info@vitrea.se.

Säkerhet

Vitrea AB vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal med sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.